Principals funcionalitats i avantatges Gstock

En aquesta taula et resumim les principals característiques i funcionalitats de Gstock.

Enginyeria de Menús

Ingredients

Receptes

Analitzador de Costos teòrics de vendes (carta o Packs)

Check green icon GstockBase de Dades d' Ingredients

Check green icon GstockCreació de receptes molt intuïtiu

Check green icon GstockInforme anàlisi vendes populars vs. rendibles

Check green icon GstockTraçabilitat d' al·lèrgens des d'ingredient a Recepta

Check green icon GstockCreació de sub-receptes

Check green icon GstockInforme vinculacions plu's – receptes

Check green icon GstockVinculació d' Ingredient a diversos proveïdors

Check green icon GstockCàlcul de preu de venda idoni segons cost objectiu

Check green icon GstockInforme dinàmic d' al·lèrgens des de tablet o PDF

Check green icon GstockIntegració de compres, receptes, menús, estoc i vendes

Check green icon GstockAlerta de canvis de cost de recepta

Check green icon GstockAnàlisi de rendibilitats de menús-packs (cost teòric)

Check green icon GstockGestió de preus de compra lliures o bloquejats

Check green icon GstockInforme de marges diari (Cost Teòric)

Check green icon GstockAnàlisi de rendibilitats de vendes carta (Cost teòric)

Check green icon GstockGestió multi centre, multi ensenya

Check green icon GstockInforme dinàmic d' Al·lèrgens

 

Check green icon GstockGestió de preus de compra lliures o bloquejats

Check green icon GstockOpció d' afegir Al·lèrgens personalitzats

 

Check green icon GstockAccés Api a base de dades d' ingredients

Check green icon GstockImpressió de codis de Barres per a emmagatzematge

 
 

Check green icon GstockGestió de codis EAN o SKU

 

 

Check green icon GstockEntrenament del personal a Academy Gstock

 
 

Check green icon GstockImpressió de quadern de receptes

 
 

Check green icon GstockLink a QR per ampliar informació

 
 

Check green icon GstockAccés Api a base de dades de receptes i costos

 

 

Inventaris

Check green icon GstockBaixa d'Estoc d'ingredients i semielaborats des de TPV
Check green icon GstockEstoc teòric en temps real
Check green icon GstockComparador d' evolució històrica d' inventaris
Check green icon GstockGestió d' ubicacions per centre Check green icon GstockOpcions d' ordre en llistats d' inventari
Check green icon GstockRegistre de minves
Check green icon GstockRegistre de Traspassos entre centres Check green icon GstockInventari de Sub Receptes Check green icon GstockApp mòbil Ios &Android per a inventaris
Check green icon GstockInventari per Scanner EAN & SKU des de smartphone App Check green icon GstockConnexió bluetooth / Wifi amb Balances Check green icon GstockImpressió d' etiquetes EAN per a inventaris
Check green icon GstockOpció gestió centralitzada inventaris per a cadenes Check green icon GstockGestió multi centre i ensenyes Check green icon GstockLlistat multi – centre d'inventaris agrupats. Comparació
Check green icon GstockAlarma d' ingredients sota mínims, proposta de comanda automàtica

 

Procediments

Check green icon GstockActualització automàtica de preus de compra (preus lliures) Check green icon GstockEina de canvi de tarifes actuals i futures (preus bloquejats)
Check green icon GstockGestor de comandes internes a cuina o magatzem central des de Smartphone
Check green icon GstockSeguiment de consums reals per centre, també multi – centre
Check green icon GstockIntegració amb proveïdors: FTP, API, EDI, etc.
Check green icon GstockInterlocutòria configuració de fitxer de comanda a proveïdor
Check green icon GstockAuto comanda de productes sota Estoc mínim
Check green icon GstockPlantilles de llistes de compres per centre o centralitzades
Check green icon GstockEina de comandes per subhasta inversa: selecció de millor preu
Check green icon GstockLímits de comandes a proveïdor per pes, euros o quantitats
Check green icon GstockGestor de dies de repartiment per proveïdor / centre
Check green icon GstockEina d' arrodoniments de nombres per proveïdor
Check green icon GstockGestió multi – centre i multi – ensenya
Check green icon GstockGestió multi centre i ensenyes Check green icon GstockExportació a comptabilitat d' albarans, factures, inventaris i traspassos

 

Analítiques

Check green icon GstockIntegració amb TPV

Check green icon GstockInforme de vendes multi centre en temps real
Check green icon GstockIdentifica plats rendibles vs. populars
Check green icon GstockRevisió diària de marges i costos
Check green icon GstockSeguiment de vinculació entre PLUS' s i receptes
Check green icon GstockComparador de vendes, compres, consums i Ràtio A&B multi – centre
Check green icon GstockInformes per rang de dates
Check green icon GstockInforme de plats populars vs rentables potent i intuïtiu
Check green icon GstockExportació de dades universal
Check green icon GstockComparador entre consums teòrics i reals (variació d'Stock)
   

 

Producció

 

Check green icon GstockMise en Place: planificador de produccions Check green icon GstockAgenda produccions futures
Check green icon GstockGestor d' estoc necessari i disponible per producció
Check green icon GstockComandes suggerits de productes sota estoc mínim
Check green icon GstockGestió de l' estoc de producte en brut vs semielaborats
Check green icon GstockAgregador de comandes internes per a picking a la cuina central
Check green icon GstockGestor de comandes internes amb albarans i factures digitals
Check green icon GstockGestor multi centre i ensenya