fbpx

Avís Legal – Condicions Generals d'Ús

 1. Titularitat del Lloc Web

El lloc web www.g-stock.es (en endavant, el "Lloc Web") és propietat de l'empresa G-Stock web App S.L (en endavant "G-Stock web App") amb domicili social a Carrer Reis Catòlics 6, Of. 108, 28108 Alcobendas, C.I.F nº B82519061 Registre Mercantil de Madrid Tom: 14.8921, Foli 183, inscripció 5 amb full M-247800

 1. Accés al Lloc Web

L'accés i ús d'aquest Lloc Web implica l'acceptació de l'usuari de les presents Condicions Generals d'Ús per tant, si l'usuari no està d'acord amb les mateixes haurà d'abstenir-se d'accedir al Lloc Web.

 1. Exoneració de Responsabilitat:
 2. Exoneració de Responsabilitat pel Contingut de la pàgina:

G-Stock web App no garanteix l'actualitat, correcció, i integritat o qualitat de la informació que es faciliti. G-Stock web App no es responsabilitzarà de danys materials o immaterials, que es deriven de l'ús del Lloc Web i/o de l'ús o no ús de la informació que es faciliti al Lloc Web sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeixi o els utilitzi. G-Estoc web App es reserva expressament el dret a modificar, complementar o suprimir les publicacions de forma temporal o definitiva.

G-Stock web App no té obligació de controlar, la utilització que l'usuari fa del Lloc Web, dels serveis i dels continguts. G-Stock web App exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la utilització dels continguts per part de l'usuari.

G-Stock web App podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el Lloc Web, en els serveis, o en els continguts sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

 1. Exoneració de Responsabilitat pels continguts facilitats pels Usuaris

Si algun dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges allotjats al Lloc Web fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l'ordre públic o contenen qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar es procedirà a la seva retirada.

G-Stock web App no es fa responsable dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que no depenguin del Lloc Web, ni siguin gestionats per G-Stock web App.

G-Stock web App no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada del mal ús del Lloc Web o els seus continguts per part de l'usuari assumint aquest, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se del seu accés o ús del Lloc Web o dels continguts allotjats, així com de la seva reproducció o comunicació.

 1. Exoneració de responsabilitat pel funcionament del Lloc Web:

G-Stock web App presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria. No obstant això, G-Stock web App no garanteix la disponibilitat del Lloc Web.

G-Estoc web App exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web. En qualsevol cas, G-Stock web App durà a terme totes les actuacions necessàries per reestabler els seus serveis en cas de fallada tècnica.

G-Stock web App no pot controlar, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el Programari o Maquinari dels usuaris que visitin el Lloc Web, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

 1. Exoneració de Responsabilitat pels continguts allotjats en pàgines accessibles des del Lloc Web

G-Stock web App no es fa responsable de cap dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que s'emetin, publiquin o distribueixin directament i indirectament a través qualsevol web interconnectada a la qual s'accedeixi a través del Lloc Web per mitjà de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquest Lloc interconnectat.

Igualment, G-Stock web App exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d'un accés al Lloc Web de G-Stock web App, especialment en aquells casos en els quals el procés de compra o contractació es realitza directament a la pàgina web del tercer i encara que apareguin distintius o un "frame" amb els elements gràfics de la pàgina web (Branding).

Tret que G-Stock web App així ho hagués autoritzat prèviament i expressament, no es podrà inserir un link, hyperlink, framing o vincle similar en direcció al Lloc Web.

 1. Obligacions dels usuaris

L'usuari està obligat a fer un ús raonable del Lloc Web i els seus continguts, segons les possibilitats i fins per als quals està concebut. En particular, l'usuari es compromet a fer un ús diligent, adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) la moral i bons costums generalment acceptats, (iii) l'ordre públic (iv) l'establert en les presents Condicions Generals d'Ús.

L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita. Queda terminantment prohibit i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web i del seu contingut amb fins il·legals o no autoritzats. En particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, s' abstenen de:

(a) utilitzar el Lloc Web de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.

(b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar qualsevol aspecte del Lloc Web.

(c) realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a G-Stock web App o a tercers.

(d) emprar la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

(e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Lloc Web o en la utilització de qualsevol dels serveis del Lloc Web.

G-Stock web App no assumirà cap responsabilitat, ja sigui directa o indirecta, derivada del mal ús del Lloc Web o els seus continguts per part de l'usuari assumint aquest, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se del seu accés o ús del Lloc Web o dels continguts allotjats, així com de la seva reproducció o comunicació.

G-Stock web App es reserva la facultat de cancel·lar o restringir, l'accés al Lloc Web a determinats usuaris, en cas d'observar qualssevol conductes que segons el parer de G-Stock web App resultin contràries a aquestes Condicions Generals d'Ús, la Llei, les normes establertes per G-Stock web App o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de G-Stock web App o els seus col·laboradors.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

G-Stock web App com a autor de l'obra col·lectiva en què consisteix el Lloc Web, és el titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la mateixa..

Està prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, modificació i, en general, qualsevol acte d'explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, disseny, índexs, formes etc.) que integren el Lloc Web, així com de les bases de dades i del programari necessari per a la visualització o el funcionament del mateix que no compti amb l'expressa i prèvia autorització escrita de G-Stock web App. L'usuari no podrà, en cap cas, explotar o servir-se comercialment, de forma directa o indirecta, total o parcial, de cap dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc.) que conformin el Lloc Web sense l'autorització prèvia i per escrit de G-Stock web App.

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part d'aquest Lloc Web, és a dir, informacions, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge del Lloc Web (aparença externa o "look and feel"), fitxers de video, fitxers d'àudio, bases de dades, aplicacions informàtiques, són propietat de G-Stock web App o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Totes les marques i logotips de G-Stock web App als quals s'al·ludeix al Lloc Web són marques comercials o marques registrades de G-Stock web App.

 1.  Protecció de dades

G-Stock web App, de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la seva normativa de desenvolupament, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades personals que l'usuari faciliti a través del Lloc Web. G-Stock web App tractarà les dades personals conforme a l'establert en la seva Política de Privacitat i de Cookies.

 1. Canvis i Modificacions de les Condicions Generals d'Ús i del Lloc Web

G-Estoc web App es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals d'Ús per raons legals, per motius tècnics o per canvis en la prestació del servei o en l'accés als continguts o al Lloc Web, així com realitzar modificacions que poguessin derivar-se de codis de conducta que siguin aplicables o, en el seu cas, per decisions corporatives estratègiques notificant-se'l als Usuaris a través del Lloc Web.

Així mateix, G-Stock web App pot canviar, suspendre o eliminar qualsevol aspecte del Lloc Web, com l'accés a determinades funcions, bases de dades o continguts del Lloc Web, quan ho cregui oportú i sense previ avís. G-Stock web App pot també restringir l'accés a la totalitat o a certes parts del Lloc, notificant-se-ho als usuaris a través del Lloc Web.

G-Stock web App estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada de les accions descrites en aquesta clàusula, sempre que publiqui les modificacions al Lloc Web.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

L' ús de la pàgina web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació amb el seu ús serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.